دراژه شکلاتی پاکتی

مشخصات تعدادی
45*24*12

دراژه شکلاتی بلیستر

مشخصات تعدادی
44*24*12

آدرس:

شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای شمالی، حکمت ششم شرقی، کدپستی: 3431974934


028-32222523


028-32238236


info[at]iranzak.com